Error

Đăng nhập
Nhà Đầu Tư
Cơ quan quản lý
Lưu ý đối với nhà đầu tư:
1. Tài khoản do nhà đầu tư tự đăng ký trên Hệ thống chỉ sử dụng để nộp hồ sơ
2. Tài khoản nộp báo cáo phải được cấp được cấp bởi cơ quan đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư điền tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp gửi cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp tài khoản. Tải tờ khai đề nghị cấp tài khoản tại đây.