Error

Đăng nhập
Nhà Đầu Tư
- Đối với tài khoản nộp hồ sơ nếu nhà đầu tư không đăng nhập được thì bấm nút “Quên mật khẩu” để được cấp lại mật khẩu mới.
- Đối với tài khoản nộp báo cáo, hệ thống đã cập nhật thay đổi định dạng tên đăng nhập. Tên đăng nhập có dạng: sub\tên đăng nhập (VD: sub\0313369606). Nhà đầu tư cần thêm “sub\” trước tên đăng nhập hiện tại đang dùng để đăng nhập vào tài khoản bảo cáo.
Lưu ý đối với nhà đầu tư:
1. Tài khoản do nhà đầu tư tự đăng ký trên Hệ thống chỉ sử dụng để nộp hồ sơ
2. Tài khoản nộp báo cáo phải được cấp được cấp bởi cơ quan đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư điền tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp gửi cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp tài khoản. Tải tờ khai đề nghị cấp tài khoản tại đây.
Cơ quan quản lý