Hướng dẫn chung về đầu tư ra nước ngoài
1. Tài liệu hướng dẫn các quy trình
a. Tài liệu hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Tải file)
b. Tài liệu hướng dẫn thủ tục chấm dứt đầu tư ra nước ngoài (Tải file)
c. Tài liệu hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Tải file)
2. Văn bản pháp luật liên quan
a. Luật đầu tư 67.2014.Qh13 (Tải file)
b. Thông tư 03.2018 (Tải file)
c. Nghị định 83 (Tải file)
3. Câu hỏi thường gặp
a. Bộ câu hỏi về thủ tục hành chính (Tải file)