Đăng ký tài khoản để khai và nộp hồ sơ trực tuyến
Cám ơn Ông/Bà đã đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Hệ thống đã gửi thông tin về tài khoản vào địa chỉ email Ông/Bà đã cung câp. Vui lòng kiểm tra email để biết thông tin tài khoản và hoàn thành việc đăng ký.
Có lỗi xảy ra trong quá trình đăng ký. Mời ông bà nhập lại đầy đủ thông tin
Họ tên người đăng ký bắt buộc nhập! Họ và tên quá dài! Quốc tịch người đăng ký bắt buộc nhập!
CMND/Hộ chiếu/ID người đăng ký bắt buộc nhập! Số CMND/Hộ chiếu quá dài! Ngày cấp bắt buộc nhập (dd/MM/yyyy)! Ngày cấp sai định dạng!
Nơi cấp CMND/Hộ chiếu bắt buộc nhập! Nơi cấp quá dài!
Điện thoại người đăng ký bắt buộc nhập! Số điện thoại quá dài! Số fax quá dài!
Email người đăng ký bắt buộc nhập! Email người đăng ký sai định dạng! Email người đăng ký đã tồn tại! checking...
Tên đăng nhập bắt buộc nhập! Tên đăng nhập quá ngắn (phải nhiều hơn 3 ký tự)! Tên đăng nhập quá dài (phải ít hơn 20 ký tự)! Tên đang nhập đã tồn tại! checking...
Mật khẩu bắt buộc nhập! Mật khẩu quá ngắn (phải nhiều hơn 8 ký tự)! Nhập lại mật khẩu! Nhập lại mật khẩu không chính xác!