Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Chào mừng quý vị đến với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009. Hệ thống được xây dựng nhằm chuẩn hóa và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý hoạt động FDI và OFDI đồng thời thiết lập một kho dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, dự án FDI và dự án OFDI; thiết lập hệ thống thu thập, cập nhật thông tin về hoạt động FDI và OFDI trên phạm vi toàn quốc.
Hệ thống được vận hành 24h/ngày, 7 ngày/tuần tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet, đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin;
Các chức năng của Hệ thống gồm:
Đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp FDI và OFDI. Bằng việc sử dụng Hệ thống, với một số thao tác đơn giản, nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư ra nước ngoài có thể kê khai online toàn bộ các thông tin về dự án đầu tư của mình trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Việc này sẽ hỗ trợ rất tích cực cho các cơ quan quản lý trong việc xem xét hồ sơ một cách nhanh tróng và hiệu quả. Ngoài ra, một tính năng nổi bật của Hệ thống là tính năng báo cáo doanh nghiệp. Với tính năng này, doanh nghiệp FDI và OFDI sẽ sử dụng Hệ thống để thực hiện công tác báo cáo trực tuyến cho các cơ quan quản lý.
Đối với các cơ quan quản lý FDI cấp địa phương, Hệ thống cho phép cập nhật dữ liệu về đăng ký, cấp/điều chỉnh/thu hồi GCNĐT hoặc các giấy phép/văn bản pháp lý có giá trị tương đương thuận tiện; cho phép nhận, quản lý các loại báo cáo và cập nhật dữ liệu từ các loại Báo cáo vào CSDL một cách thuận tiện và tra cứu mọi thông tin có trong CSDL đối với dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình. Đồng thời, cho phép các cơ quan quản lý FDI tổng hợp, phân tích và lập các loại báo cáo theo yêu, gồm các loại báo cáo theo mẫu chung hoặc riêng về các dự án thuộc phạm vi quản lý.
Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan quản lý cấp trung ương. Hệ thống sẽ cung cấp một kho cơ sở dữ liệu về tất cả các dự án FDI và OFDI trên cả nước, thông qua kho cơ sở dữ liệu này, công tác quản lý điều hành của Bộ KHĐT sẽ được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung Ương đến địa phương, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với công tác báo cáo thống kê, dự báo phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô cũng như xây dựng chính sách về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài.
Ngoài ra, các người dùng có thể tra cứu thông tin có trong cơ sở dữ liệu được phép công khai hóa theo quy định, thông qua Cổng thông tin điện tử đầu tư; đảm bảo các dữ liệu này được để ở dạng chuẩn cho phép trao đổi dữ liệu như webservice, xml,… với các hệ thống ứng dụng khác.

Tiện lợi cao

Công dân, doanh nghiệp sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký và xác thực bởi cơ quan nhà nước có thể thực hiện các dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện.

Dễ quản lý

Cán bộ sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, và trực tiếp, luân chuyển và xử lý hồ sơ, trả kết quả hồ sơ và thực hiện thống kê, báo cáo tùy theo vai trò được phân công.

Sử dụng đơn giản

Các giao dịch với cơ quan nhà nước, xử lý hồ sơ thực hiện dịch vụ hành chính công trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc trực tuyến tại Hệ thống dịch vụ công trực tuyến MPI.