NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
1. Đăng ký tài khoản trên hệ thống
2. Kê khai thông tin, đăng tải văn bản điện tử trên hệ thống hoặc nộp bộ hồ sơ giấy
3. Giải trình nội dung cần bổ sung (nếu có)
4. Mang CMTND (hoặc hộ chiếu) và giấy biên nhận đến bộ phận trả hồ sơ để nhận kết quả.