NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Truy cập vào trang web để khai trực tuyến Hồ sơ xin cấp GCNĐT và lấy mã khai trực tuyến.
Mang hồ sơ và mã khai trực tuyến đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Nhận giấy biên nhận hồ sơ.
Mang CMTND (hoặc hộ chiếu) và giấy biên nhận đến bộ phận trả hồ sơ để nhận kết quả.