Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài đề nghị truy cập địa chỉ: https://vietnaminvest.gov.vn để thực hiện